Нормативни документи

 
  • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците. pdf отвори файла (.pdf)
  • План за работа на училищният координационен съвет за спряване с тормоза в училище. pdf отвори файла (.pdf)
  • Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучени и труд. pdf отвори файла (.pdf)
  • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи. pdf отвори файла (.pdf)
  • Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в 69 СУ – отвори файла (.pdf)