Нормативни документи

  • Училищна програма и план за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства за 2022/2023 учебна година. pdf отвори файла (.pdf)
  • Мерки за повишаване на качеството на образование за учебната 2022/2023год.  –  отвори файла (.pdf)
  • План за квалификационна дейност за учебната 2022/2023год. и правила за участие на персонала в квалификационна дейност, и механизъм за финансова подкрепа. pdf отвори файла (.pdf)
  • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците. pdf отвори файла (.pdf)
  • План за работа на училищният координационен съвет за спряване с тормоза в училище. pdf отвори файла (.pdf)
  • Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучениe и труд. pdf отвори файла (.pdf)
  • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи. pdf отвори файла (.pdf)
  • Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в 69 СУ. – отвори файла (.pdf)
  • Вътрешни правила за безопастност в компютърната мрежа и интернет. – отвори файла (.pdf)
  • Програма за обща подкрепа на личностното развитие на учениците. – отвори файла (.pdf)