Стипендии

Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в 69 СУ „ Димитър Маринов“

 1. Видове стипендии
 • По чл. 4 ал. 1 т. 1 – за постигнати образователни резултати
 • По чл. 4 ал.1 т. 2 – подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
 • По чл. 4 ал. 1 т. 3 – подпомагане на ученици с трайни увреждания
 • По чл. 4 ал. 1 т. 4 – за ученици без родители или с един родител
 1. Критерии и показатели за допускане до класиране на ученици за различните видове стипендии
 • Стипендии се отпускат на ученици в дневна форма на обучение след завършено основно образование;
 • Стипендиите по т.1 и т.2 се отпускат от началото на всеки учебен срок и се изплащат за периода на учебните месеци;
 • Стипендиите по т.3 и т.4 и ал.2 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и се изплащат и за периода на неучебните месеци;
 • Право да кандидатстват за стипендии по чл.4 ал.1, т.1 имат всички ученици, чийто среден успех от предходната година или за първи срок е не-нисък от отличен 5.50;
 • Право да кандидатстват за стипендии по чл.4 ал.1 т.2 имат всички ученици, чийто среден успех от предходната година/ предходния срок е не по-нисък от добър 4.00 и чийто среден месечен доход на член от семейството им през последните 6 месеца не надхвърля минималната работна заплата за периода;
 • Стипендии на учениците не се отпускат при направени повече от 15 отсъствия по неуважителни причини и наложени санкции на ПС.
 1. Размер на видовете стипендии за учебна година и периода, за който се отпуска.
 • Всички видове стипендии са в размер на 50 лв.

Внимание!

Стипендиите по чл.4 ал.1 т.1 и т.2 се изплащат от месец октомври, само за учебните месеци.

Стипендиите по чл.4 ал.1 т.3 и т.4 се изплащат от месец октомври за учебни и неучебни месеци от годината.

 • Размерът на еднократна целева стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства свързани с достъпа до образование е не повече от 100 лв.
 1. Приложения на Заявления – декларации по образец

pdfПриложение 1: По чл.4 ал.1 т.1 – Месечна стипендия за постигнати образователни резултати

pdfПриложение 2: По чл.4 ал.1 т.2 – Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

pdfПриложение 3: По чл.4 ал.1 т.3 – Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

pdfПриложение 4: По чл.4 ал.1 т.4 – Месечна стипендия за ученици без родители или с един родител

pdfПриложение 5: Еднократна целева стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование.

Документи и срокове за кандидатстване за стипендия

 1. Документи за кандидатстване за стипендии
 • Учениците, които отговарят на условията и желаят да получават стипендия подават лично или чрез техни законни представители Заявление – декларация по образец
 • Заявление – декларация за доход на семейството , трябва да бъде подписано и от родител/ настойник/ на ученика
 • Кандидатстващите за стипендия по чл.4 ал.1 т.1 подават Заявление – декларация заверена от класния ръководител, който носи цялата отговорност за посочения в заявлението среден успех
 • Кандидатстващите за стипендия по чл.4 ал.1 т.2 подават Заявление – декларация заверена от класния ръководител; документи удостоверяващи дохода на членовете на семейството за предходните 6 месеца
 • Кандидатстващите за стипендия по чл.4 ал.1 т.3 подават         Заявление – декларация заверена от класния ръководител и следните удостоверяващи документи: документ – издаден от органите на медицинската експертиза, в които е установена степен на намалена работоспособност или е определен вид и степен на увреждане
 • Кандидатстващите за стипендия по чл.4 ал.1 т.4 подават Заявление – декларация заверена от класния ръководител и следните удостоверяващи документи: копие от Акт за смърт на родител/ родители
 1. Срокове за кандидатстване за стипендии

За месечни стипендии –  по чл.4 ал.1 т.1,2,3,4 в началото на учебната година и в началото на втори учебен срок.

За еднократни стипендии – при възникнало основание за получаването им.

Ред на отпускане на стипендията

 • Комисията за стипендии се определя и назначава със заповед на директора на 69 СУ
 • Комисията допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора списък с ученици, на които да се отпусне съответната стипендия до размера на утвърдените средства
 • За вписване на неверни данни в декларацията се носи отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс

Допълнителни разпоредби

 1. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.
 • Месечният доход на член от семействотосе определя като среден за предходните 6 месеца.
 • В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.
 • Членове на семейството на ученикаса бащата, майката, непълнолетните и нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.
 • „Чужденец” е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на страна – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.
 • „Лице с трайно увреждане”е лице, определено в § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания: „лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.”
 • права или поставени под пълно запрещение.