Прием за 1 клас

69 СУ ще приеме 3 паралелки в 1. клас за учебната 2022/2023 г. –72 ученика. За всяка паралелка се формира група за целодневна организация на учебния ден. Обучението се провежда от 08.00 до 18.00 часа.

Съгласно училищния план-прием, паралелките се формират според заявения избор на родителите на разширена подготовка /избираеми учебни часове/ по:

английски език

математика

български език

народни танци

Кандидатстването за първи клас се извършва онлайн на адрес:

https://kg.sofia.bg

Приемът в първи клас ще се извърши онлайн по Наредба за прием на ученици в първи калс в общинските училища за  2022/2023.  Децата ще могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, но ще се класират само в едно от тях според реда на желанията.  Водещ критерий е близостта на училището до постоянния или настоящия адрес на детето, предвидени са и редица допълнителни критерии.

Кандидатстването ще се извършва в информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата, и ще започне от 26 април, и ще продължи до 05 юни. Първото класиране е на 6 юни.

Записване на учениците според графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година, родителите трябва да дойдат на място в училището, за да запишат децата си.

Необходими документи:

– заявление от системата,

– копие от акт за раждане на детето,

– оригинал от удостоверетние за завършен подготвителен клас или група,

– всички необходими документи, удостоверяващи допълнителни точки при класирането – решение ТЕЛК, социален статус;

График на дейностите по прием в 1 клас за учебната 2022/2023 г.

26 април

 • Обявяване на свободните места за учебната 2022/2023 г. Актуализиране и

заявяване на кандидатури.

5 юни

 • Подготовка за първо класиране за учебната 2022/2023 г.

(Заключване на системата в 18:00 ч.)

6 юни до 17 юни

 • Първо класиране и публикуване на резултатите до 12:00 ч.
 • Записване на класираните след обявяване на резултатите.

17 юни

 • Край на записване на класираните деца от първо класиране (17:00 ч.).
 • Елиминиране на незаписаните деца.

19 юни

 • Край на актуализацията на профилите и подреждане на кандидатурите.

(Заключване на системата в 18:00 ч.)

20 юни до 24 юни

 • Второ класиране за учебната 2022/2023 г.
 • Записване на класираните деца след обявяване на резултатите.

24 юни

 • Край на записване на класираните деца от второ класиране (17:00 ч.).
 • Елиминиране на незаписаните деца.

26 юни

 • Край на актуализацията на профилите и подреждане на кандидатурите.

(Заключване на системата в 18:00 ч.)

27 юни – 1 юли

 • Трето класиране за учебната 2022/2023 г.
 • Записване на класираните деца след обявяване на резултатите

1 юли

 • Край на записване на класираните деца от трето класиране (17:00 ч.).
 • Елиминиране на незаписаните деца.

3 юли

 • Край на актуализацията на профилите и подреждане на кандидатурите.

(Заключване на системата в 18:00 ч.)

4 юли – 6 юли

 • Четвърто класиране за учебната 2022/2023 г.
 • Записване на класираните деца след обявяване на резултатите.

6 юли

 • Край на записване на класираните деца от четвърто класиране (17:00 ч.).

Елиминиране на незаписаните деца.