Прием за 1 клас

 
Важно съобщение: Свободни места за първи клас за трето класиране – 40.

Освен задължителните учебни предмети обучение по   избираеми предмети: български език и литература, английски език, компютърно  моделиране. Факултативен  предмет за  учениците  е  хореография. Училището разполага с ресурсен учител, сурдопедагог и психолог за деца и ученици със специални  образователни  потребности. Извънкласни дейности: “Карате  клуб”, футболен клуб – “Том и Джери”, английски език – “Big Ben”. Училището  работи с програма  ,”Енвижън” за  изнасяне на интерактивни  уроци – един компютър  много  мишки. Провеждат се екскурзии, зелени  училища, организира се лятно  училище през месец юни за учениците от първи клас. За  всички  християнски празници се организират  базари с произведения, изработени от учениците. Всички ученици имат безплатни учебници от I  до VII клас, безплатна  закуска от I до  IV клас, столово  хранене, плод или зеленчук на програма “Училищен плод” и мляко и млечни произведения на програма “Училищно мляко” към фонд “Земеделие”. За учениците от начален етап е въведена задължителна училищна униформа.

Училището  разполага с много добра  материална  база: 3 компютърни кабинета, стая за занимания по интереси и игри за уроците по програмата Енвижън, библиотека, кабинет по вероучение, лекарски  кабинет, бюфет.

Целодневно  обучение за ученици от I, II, III и IV класове от 08.00 до 18.00 часа.

Записване за Първи клас.

Прием в първи клас през 2019 година

 

ПАРАЛЕЛКИ УЧЕНИЦИ:
Три паралелки общо 66 ученици, с целодневно обучение / 8.20 ч. – 18.00 ч. /
Училището предлага:
• Обучение само сутрин.
• Целодневно обучение.
• Обучение по чужди езици – английски от първи клас.
• Разширено обучение по български език.
• Разширено обучение по математика.
• Допълнителни занимания по народни танци и компютърно моделиране.
• Спортни занимани по избор.
На родителите:
• Екипи от учител, възпитател /учител ЦДО/.
• Педагогически съветник и ресурсен учител.
• Солидна топлофицирана сграда, уютни класни стаи.
• Градинка, двор и два физкултурни салона.
• Охрана, денонощно видеонаблюдение в сградата и в двора на училището.
• Бюфет и стол, медицински кабинет.
• Библиотека, компютърен кабинет.
Необходими документи за записване:
• Заявление за записване (по образец на Столична община).
• Акт за раждане на детето.
• Лична карта на родителя.
• Удостоверение за адрес на родителя.
• Удостоверение за завършена подготвителна група след 31.05.2019г.

Подаване на документи: от 15.04.2019г. до 31.05.2019г.

Родителски срещи: 11.06.2019г. от 17.30 ч. и  04.09.2019г. от 17.30 ч.