Прием за 1 клас

 

Освен задължителните учебни предмети обучение по   избираеми предмети: български език и литература, английски език, компютърно  моделиране. Факултативен  предмет за  учениците  е  хореография. Училището разполага с ресурсен учител, сурдопедагог и психолог за деца и ученици със специални  образователни  потребности. Учениците  работят по проект ,”Твоят  час” за ивънкласни форми. Извънкласни дейности: “Карате  клуб”, футболен клуб – “Том и Джери”, английски език – “Big Ben”. Училището  работи с програма  ,”Енвижън” за  изнасяне на интерактивни  уроци – един компютър  много  мишки. Провеждат се екскурзии, зелени  училища, организира се лятно  училище през месец юни за учениците от първи клас. За  всички  християнски празници се организират  базари с произведения, изработени от учениците. Всички ученици имат безплатни учебници от I  до VII клас, безплатна  закуска от I до  IV клас, столово  хранене, плод или зеленчук на програма “Училищен плод” и мляко и млечни произведения на програма “Училищно мляко” към фонд “Земеделие”. За учениците от начален етап е въведена задължителна училищна униформа.

Училището  разполага с много добра  материална  база: 3 компютърни кабинета, стая за занимания по интереси и игри за уроците по програмата Енвижън, библиотека, кабинет по вероучение, лекарски  кабинет, бюфет. В 69 СУ се обучават и възпитават 5 – 6 годишни деца в подготвителна група от 8:00 до 12:30 часа.

Целодневно  обучение за ученици от I, II, III и IV класове от 08.00 до 18.00 часа.

Записване за Първи  клас и подготвителна група.

Прием на първокласници за учебната 2016/17 година

 

От 04 януари 2016 година започна приема на заявления за постъпване в първи клас на 69 СОУ „Димитър Маринов” за учебната 2016 – 2017 година. Заявленията се подават от родителите в канцеларията или помощник дирекцията – етаж 2 от 8.00 до 16.30 ч всеки ден.
И тази година в 69 СОУ „Димитър Маринов” в район „Искър” учениците от първи клас ще продължават да изучават народни танци и музика – хореография в часовете по свободно избираема подготовка. Освен задължителните учебни предмети се предлага и обучение по задължително избираеми предмети по: български език и литература, английски език, математика. Групите се формират в зависимост от желанията на учениците. Свободно избираеми предмети: народни танци, вокална група, учениците имат възможност да избират занимания по интереси: „Карате клуб”, футболен клуб „Том и Джери”. Учениците много добре се справят и с програмата „Енвижън” за изнасяне на интерактивни уроци – един компютър много мишки. Провеждат се екскурзии, зелени училища, организира се лятно училище през месец юни за учениците от първи клас.

За първа година предлагаме ЦЕЛОДНЕВНА ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ. Специално за тях изцяло е реновиран първия етаж на училището. Децата имат възможност за допълнително изучаване на английски, италиански, руски и немски езици, с преподаватели от учебен център “Магистра”.


За всички християнски празници се организират базари с произведения, изработени от учениците. Всички ученици имат безплатни учебници от І до VІІ клас, безплатна закуска от І до ІV клас, столово хранене в училище, два пъти в седмицата плод или зеленчук по програма на фонд „Земеделие” и два пъти топло мляко. Училището разполага с много добра материална база: 3 компютърни кабинета, стая за занимания по интереси и игри за учениците от начален етап, актова зала, кабинети с мултимедия за уроците по програмата „Енвижън”, цялостно изградена безжична Интернет мрежа, библиотека, лекарски кабинет, бюфет. За сигурността на учениците са осигурени: 24 часово видеонаблюдение, жива охрана, контрол на достъп и домофона система.

Целодневно обучение за учениците от І, ІІ, ІІІ, ІV и V класове от 08.20 до 18.00 часа.

– Записвания за І ви клас.
Необходими документи:
1.Заявление по образец на училището
2. Копие от акта за раждане на детето
3. Удостоверение за завършена подготвителна група /след издаването му през м. май/