Нормативни документи

  • План – програма за безопасност на движението по пътищата за 2021/2022год. pdf отвори файла (.pdf)
  • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците. pdf отвори файла (.pdf)
  • План за работа на училищният координационен съвет за спряване с тормоза в училище. pdf отвори файла (.pdf)
  • Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучениe и труд. pdf отвори файла (.pdf)
  • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи. pdf отвори файла (.pdf)
  • Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в 69 СУ. – отвори файла (.pdf)
  • Вътрешни правила за безопастност в компютърната мрежа и интернет. – отвори файла (.pdf)
  • Програма за обща подкрепа на личностното развитие на учениците. – отвори файла (.pdf)