Новини

 • В 69 СУ „Димитър Маринов“ стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
  На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
  Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.
  Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.
  Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
  Специфичните цели са:
  Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
  Допустими дейности
  Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  Дейност 2. Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  Дейност 4. Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
  Дейност 5. Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
  Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
  Индикатори за изпълнение:
  Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000 броя;
  Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 37 718 броя;
  Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 – 477 718 броя.
  Индикатори за резултат:
  Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние – 210 000 броя;
  Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
  Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 – 20 000 броя.

 • На 11.06.2021 г. в STEM лабораторията при 69 СУ „Димитър Маринов“
  се проведе среща – дискусия на тема „Зелени иновации“. Господин Костадин Андонов – експерт иновации и образование във WWF България, партньори на училището по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, запозна учениците с историята и програмите по които работи организацията в България и по света. В дискусията взеха участие ученици от пети седми и осми клас.

 • На 16.04.2019 год. учениците от 7 клас на 69 СУ се срещнаха с известния волейболист Евгени Иванов, който им прочетe любимата си приказка ,,Дивите лебеди“. Посещението е свързано с осмото издание на “Походът на книгите” – кампанията, която насърчава интереса на децата към четенето и книгите и се провежда от 2 до 23 април 2019г. Учениците с интерес слушаха, а след това и коментираха най-важното, което са разбрали от текста. Срещата завърши с раздаване на автографи, снимки и интересни въпроси за спортната кариера на волейболиста.

 • На 18.03.2019 г. ученици от 69 СУ участваха в районен между училищен иновационен лагер под мотото ,,Гласът на децата в Дружба“, който се проведе в 108  СУ ,,Никола Беловеждов“. Иновационният лагер е създаден по формат на организацията  ,,Джуниър Ачийвмънт“- България.Участниците бяха разпределени в различни отбори и работиха четири астрономически часа по зададен казус, свързан с мотивацията за учене. Екипите се подпомагаха от ментори-учители, ученици от 12 клас и представители на ,,Джуниър Ачийвмънт“.След представянето на презентациите журито определи първите три места, като Диана Димова от 7 клас бе наградена в отбора, заел второ място, а Борис Кирилов от 6 клас бе награден в отбора, заел трето място. Останалите участници – Симона Колева, Радостин Чалакутев от 7 клас и Виктор от 6 клас също бяха наградени с грамоти.Инициативата затвърди у децата нагласата, че училището е среда, в която ръка за ръка вървят толерантността, творчеството, споделянето на идеи и мнения, както и провокира интерес към нетрадиционния процес на учене.

123

 • На 19.02.2019 г.  ученици от 1 и 2 клас на 69 СУ посетиха Националният военно – исторически музей  и проведоха урок на тема „ Васил Левски – вчера и днес“.  Урокът беше осъществен по проект на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“.

1234

 • Обучение на преподаватели от 69 Средно училище „Димитър Маринов” по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., Дейност 1 Тематично направление 18-001-001: Иновативни методи в преподаването, тема: “Използване на интерактивна дъска и преподаване чрез специфичен софтуер”.

1234

 • На 10.11.2018 г. ученици от 69 СУ  заеха 7 призови места и 2-ро място “отборно момичета” на турнира по бадминтон “Златното перце”, в зала “Европа” – гр. София.

1234

 • На 19.10.2018 г. учениците от 8 клас на 69 СУ “Димитър Маринов” взеха активно участие в обучение по проект “Да поговорим”, финансиран  от програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и реализиран в подкрепа на «София – Европейска столица на спорта през 2018 г. , проведено от  екип на Фондация “Инициатива за здраве”.

1o2o3o4o

 • Открит урок по Информационни технологии – На 04.05.2018 г. с учениците от 5 а клас, в час по информационни технологии, се проведе открит урок на тема „Дебат за и против компютрите и Интернет”. Класът бе разделен на два отбора. Всеки от тях изложи своята теза с помощта на презентация с хиперлинкове към полезни сайтове и опасностите, които дебнат в мрежата, видео и звукови ефекти.  Учениците също така запознаха по атрактивен и нетрадиционен начин гостите и  връстниците си с  Нетикет – правила за безопасно сърфиране в Интернет пространството. Бяха връчени и грамоти.

1s2s3s4s

 • Спортен полуден, посветен на футбола – ученици се включиха в кампанията The boll 2018 – one boll – one world. В рамките на 4 месеца една футболна топка обикаля 15 страни, като с нея играят ученици от различни градове. Децата от 69 СУ участваха в турнир в духа на честната и толерантна игра. Всеки участник имаше възможност да се подпише на топката.

IMG_1409IMG_1528IMG_1618IMG_1876