69 СУ “Димитър Маринов”

Първото уеб базирано виртуално изложение/платформа с живо изложение на иновативни училища в София, вече е онлайн, имате възможност да разгледате щанда на Нашето училище на адрес: innovativeschools.sofia.bg

Училище с традиции и иновации

Иновативно училище с РЕШЕНИЕ No 523 на МС от 22.07.2021 г.

Нашата иновация

Въвеждане на нов учебен предмет „Аз,  природата и математиката“  в 3 и 5 клас през учебната 2021/2022 година, интегриращ  учебното съдържание между  учебните дисциплини:  Математика, Човекът и природата, География и икономика и  Информационните технологии. Учебният предмет  ще се преподава в избираемите учебни часове  по учебен план за всички класове включени в иновацията  по 1 час седмично.

Училището участва във виртуално изложение на иновативни училища в София.

Училището предлага:

Освен задължителните учебни предмети и ранно чуждоезикова обучение по английски език, компютърно моделирани, народни танци.

Училището разполага с ресурсен учител и сурдопедагог за ученици със специални образователни потребности.

Учениците работят по проекти за извънкласни форми и занимания по интереси.

По проекти и национални програми изграждаме интерактивни кабинети:

  • Изградихме STEM лаборатория
  • Обновихме библиотеката
  • Традиция е да правим изложби, базари и да участваме в конкурси
  • Провеждат се екскурзии, зелени училища, организира се лятно училище през месец юни за учениците от първи клас.
  • За учениците от начален етап е въведена училищна униформа
  • Целодневно обучение за ученици от I, II, III, IV, V класове от 8:00 до 18:00 ч.

Прием в I. клас за учебната 2022/2023 г.: 3 паралелки

Прием в V. клас – ИУЧ: Аз, природата и математиката – иновативен предмет за 69 СУ

Прием в VIII. клас

– 1 паралелка с профил „Икономическо развитие“

  • разширено изучаване на английски език
  • втори чужд език руски
  • профилиращи предмети – АЕ, география и икономика