Прием в 1 клас

Уважаеми родители,

За ваше улеснение публикуваме информация относно документите, които се изискват при записване на класираните деца за първи клас за учебната 2024/2025 г., моля да имате предвид спазването на следните единни указания и насоки, следващи нормативната уредба.

  Документите, които се изискват при записване са:

 1. Заявление за прием в първи клас, генерирано автоматично в ИСОДЗ – моля да посочите дали изисквате родителите да го носят принтирано или всички заявления ще се принтират на място в училището;
 2. Оригинал на удостоверение за завършена предучилищна подготовка ИЛИ писмена декларация от родителя, че детето не е било включено в задължително предучилищно образование
  • Съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование „При постъпване в първи клас родителите задължително предоставят копие от удостоверението за задължително предучилищно образование на директора на съответното училище, ако детето е било включено в задължително предучилищно образование.“
  • В изпълнение на чл. 8 от Закона за предучилищно и училищно образование, ако детето не е било включено в задължително предучилищно образование, поради което не може да представи удостоверение за задължително предучилищно образование, родителят следва да декларира в писмена форма при записване на детето това обстоятелство.
 3. Копие на удостоверение за раждане на детето
 4. Лична карта на записващия родител – не е необходимо присъствието на двамата родители
 5. Оригинали на документи, които доказват допълнителните критерии, в случай, че са заявени такива – това са документи за доказване на критерии, които не се удостоверяват служебно, в случай, че са заявени
  • критерий 9.1. за деца без ЕГН – документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.
  • 9.11 за деца, настанени в семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, за осиновени деца;
  • 9.12 за деца без ЕГН

Записването по електронен път е регламентирано в чл. 8 ал. 1 от Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

ВАЖНО!
 • Отказ за записване се дава по чл. 8 ал. 5 и ал.6:
  • (5) Дете, класирано чрез Системата, не се записва, ако училищната комисия установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
   (6) При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от съответното класиране и мястото се обявява за свободно. Детето може да участва в следващо класиране.


За учебната 2024/2025 година училището ще приеме три паралелки в първи клас. За всяка паралелка се формира група за целодневна организация. Обучението се провежда от 08.00 до 18.00 часа.
Учениците ще изучават избираеми учебни часове по:

 • Български език
 • Английски език
 • Информационни технологии

За учебната 2024/2025 година ще предложим извънкласни дейности:

 • Обучение по немски език към Сдружение „Фридрих Шилер“
 • Занимания по футбол с детски футболен клуб „Том и Джери“

Кандидатстването за първи клас се извършва онлайн на адрес:

https://kg.sofia.bg

Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година може да видите на адрес:

https://kg.sofia.bg/#/calendar

Необходими документи:

– заявление от системата;

– копие от акт за раждане на детето;

– оригинал от удостоверение за завършен подготвителен клас или група;

– всички необходими документи, удостоверяващи допълнителни точки при класирането – решение от ТЕЛК, социален статус.