Проекти

Проекти, по които работи училището през 2012 / 2017 учебна година

1. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” – фаза 1. Проектът се финансира от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

2. Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

3. Проект BG 05IPO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”.

4. Национална програма „На училище без отсъствия”  мярка „Без свободен час”.

5. Проект  „ИКТ в образованието”.

6. Проект  „Научи се да караш ски”  за  учениците от І до ІV клас.

7. Проект  „Топъл  обяд”  съвместно с БЧК.   Подпомагане на социално слаби ученици.

8. Програма  „Envision”.

9. Проект „Опознай днес – за да успееш утре”.

10. Програма „Участвам и променям”.