Проекти

1. НП „Заедно в изкуствата и спорта“.
2. Проект на 69 СУ „Д. Маринов“ „С моето семейство играем бадминтон“ по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
3. НП „Изграждане на училищна STEM среда“.
4. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Проект „Библиотеките като образователна среда“.
5. Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
6. Проект „Образование за утрешния ден“.
7. Проект Подкрепа за приобщаващо образование“.
8. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” – фаза 1. Проектът се финансира от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.
9. Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.
10. Проект BG 05IPO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”.
11. Национална програма „На училище без отсъствия”  мярка „Без свободен час”.
12. Проект  „ИКТ в образованието”.
13. Проект  „Научи се да караш ски”  за  учениците от І до ІV клас.
14. Проект  „Топъл  обяд”  съвместно с БЧК.   Подпомагане на социално слаби ученици.
15. Програма  „Envision”.
16. Проект „Опознай днес – за да успееш утре”.
17. Програма „Участвам и променям”.
 • В 69 СУ „Димитър Маринов“ стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
  На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
  Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.
  Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.
  Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
  Специфичните цели са:
  Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
  Допустими дейности
  Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  Дейност 2. Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  Дейност 4. Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
  Дейност 5. Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
  Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
  Индикатори за изпълнение:
  Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000 броя;
  Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 37 718 броя;
  Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 – 477 718 броя.
  Индикатори за резултат:
  Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние – 210 000 броя;
  Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
  Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 – 20 000 броя.