Записвания 1 ви клас – критерии и срокове

1.  Подаване на документи за първи клас в помощник дирекция – 2 етаж  или в канцеларията на училището  всеки ден   от  8.00 ч до 16.30 ч. Попълва се на място  заявление по образец   и се изисква копие от акта за раждане на детето.  След  получаване на удостоверение за завършена подготвителна група,  оригиналът се представя в училището.

 • Документи  необходими за записване в І клас:

  •  Заявление за прием ( по образец на училището )
  • Оригинално удостоверение за завършена ПДГ или декларация от родител, че детето не е посещавало ПДГ
  •  Ксерокопие на акт за раждане
  • Здравна профилактична карта

2. Класирането на учениците се извършва по критерии на училището.

Критерии за подбор на учениците за първи клас 2013/14 година гласувани на ПС № 6/ 04.02.2013 г на 69 СОУ:

 • Деца завършили ПДГ в 69 СОУ – 15 т
 • Деца с адресна регистрация район „Искър” – 10 т
 • Деца на учители и служители на 69 СОУ – 10 т
 • Деца, чийто братя и сестри учат в 69 СОУ – 10 т
 • Деца със СОП (специални образователни потребности ) – 5 т
 • По входящ номер на заявлението  м. януари – 15 т; февруари – 10 т; март–8 т; април – 7 т; май – 5 т
 • Деца – сираци – 5 точки

Общ брой точки  – 100

3.  Записване и класиране на учениците І клас:

    І класиране –  извършва се от комисия от 27 май до 14 юни 2013 г.

Записването да става само с оригиналното удостоверение за завършена подготвителна група.

     Списъците на класовете  се обявят на 17 юни 2013 г понеделник в сайта на училището и на входа.

   ІІ класиране – от 18.06 до 21.06.13 г.

Обявяване на окончателните списъци на 05.07.2013 г

При наличие на свободни места записването продължава до 31.08.2013 г