Училищни документи

За Вас родители

Учебни планове 2023/2024 година

Графици 2023/2024 година

Втори срок
 • График за контролни и класни работи за втори срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на час на класа и втори час на класа от класните ръководители през втори срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
 • График по спортни дейности за втори срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на факултативни учебни часове за втори срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
Първи срок
 • График за контролни и класни работи за първи срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на час на класа и втори час на класа от класните ръководители през първи срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
 • График по спортни дейности за първи срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на факултативни учебни часове за първи срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през първи срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)

Стипендии

Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в 69 СУ „ Димитър Маринов“

 1. Видове стипендии
 • По чл. 4 ал. 1 т. 1 – за постигнати образователни резултати
 • По чл. 4 ал.1 т. 2 – подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
 • По чл. 4 ал. 1 т. 3 – подпомагане на ученици с трайни увреждания
 • По чл. 4 ал. 1 т. 4 – за ученици без родители или с един родител
 1. Критерии и показатели за допускане до класиране на ученици за различните видове стипендии
 • Стипендии се отпускат на ученици в дневна форма на обучение след завършено основно образование;
 • Стипендиите по т.1 и т.2 се отпускат от началото на всеки учебен срок и се изплащат за периода на учебните месеци;
 • Стипендиите по т.3 и т.4 и ал.2 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и се изплащат и за периода на неучебните месеци;
 • Право да кандидатстват за стипендии по чл.4 ал.1, т.1 имат всички ученици, чийто среден успех от предходната година или за първи срок е не-нисък от отличен 5.50;
 • Право да кандидатстват за стипендии по чл.4 ал.1 т.2 имат всички ученици, чийто среден успех от предходната година/ предходния срок е не по-нисък от добър 4.00 и чийто среден месечен доход на член от семейството им през последните 6 месеца не надхвърля минималната работна заплата за периода;
 • Стипендии на учениците не се отпускат при направени повече от 15 отсъствия по неуважителни причини и наложени санкции на ПС.
 1. Размер на видовете стипендии за учебна година и периода, за който се отпуска.
 • Всички видове стипендии са в размер на 50 лв.

Внимание!

Стипендиите по чл.4 ал.1 т.1 и т.2 се изплащат от месец октомври, само за учебните месеци.

Стипендиите по чл.4 ал.1 т.3 и т.4 се изплащат от месец октомври за учебни и неучебни месеци от годината.

 • Размерът на еднократна целева стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства свързани с достъпа до образование е не повече от 100 лв.
 1. Приложения на Заявления – декларации по образец

pdfПриложение 1: По чл.4 ал.1 т.1 – Месечна стипендия за постигнати образователни резултати

pdfПриложение 2: По чл.4 ал.1 т.2 – Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

pdfПриложение 3: По чл.4 ал.1 т.3 – Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

pdfПриложение 4: По чл.4 ал.1 т.4 – Месечна стипендия за ученици без родители или с един родител

pdfПриложение 5: Еднократна целева стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование.

Документи и срокове за кандидатстване за стипендия

 1. Документи за кандидатстване за стипендии
 • Учениците, които отговарят на условията и желаят да получават стипендия подават лично или чрез техни законни представители Заявление – декларация по образец
 • Заявление – декларация за доход на семейството , трябва да бъде подписано и от родител/ настойник/ на ученика
 • Кандидатстващите за стипендия по чл.4 ал.1 т.1 подават Заявление – декларация заверена от класния ръководител, който носи цялата отговорност за посочения в заявлението среден успех
 • Кандидатстващите за стипендия по чл.4 ал.1 т.2 подават Заявление – декларация заверена от класния ръководител; документи удостоверяващи дохода на членовете на семейството за предходните 6 месеца
 • Кандидатстващите за стипендия по чл.4 ал.1 т.3 подават         Заявление – декларация заверена от класния ръководител и следните удостоверяващи документи: документ – издаден от органите на медицинската експертиза, в които е установена степен на намалена работоспособност или е определен вид и степен на увреждане
 • Кандидатстващите за стипендия по чл.4 ал.1 т.4 подават Заявление – декларация заверена от класния ръководител и следните удостоверяващи документи: копие от Акт за смърт на родител/ родители
 1. Срокове за кандидатстване за стипендии

За месечни стипендии –  по чл.4 ал.1 т.1,2,3,4 в началото на учебната година и в началото на втори учебен срок.

За еднократни стипендии – при възникнало основание за получаването им.

Ред на отпускане на стипендията

 • Комисията за стипендии се определя и назначава със заповед на директора на 69 СУ
 • Комисията допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора списък с ученици, на които да се отпусне съответната стипендия до размера на утвърдените средства
 • За вписване на неверни данни в декларацията се носи отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс

Допълнителни разпоредби

 1. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.
 • Месечният доход на член от семействотосе определя като среден за предходните 6 месеца.
 • В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.
 • Членове на семейството на ученикаса бащата, майката, непълнолетните и нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.
 • „Чужденец” е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на страна – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.
 • „Лице с трайно увреждане”е лице, определено в § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания: „лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.”
 • права или поставени под пълно запрещение.

Документи 2023/2024 година

Стратегия за развитие на училището
Правилници и планове

Документи (архив)

Изпити 2023/2024 година

 • График за провеждане на поправителна сесия за ученици от 7, 8, 9, 10 и 11 клас 2023 /2024 год. – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на поправителна сесия за ученици от 5 и 6 клас 2023 /2024 год. – юнска сесия. – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2023 /2024 год. – юнска сесия. – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2023 /2024 год. – февруарска сесия. – отвори файла (.pdf)

Изпити (архив)

Проекти

1. НП „Заедно в изкуствата и спорта“.
2. Проект на 69 СУ „Д. Маринов“ „С моето семейство играем бадминтон“ по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
3. НП „Изграждане на училищна STEM среда“.
4. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Проект „Библиотеките като образователна среда“.
5. Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
6. Проект „Образование за утрешния ден“.
7. Проект Подкрепа за приобщаващо образование“.
8. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” – фаза 1. Проектът се финансира от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.
9. Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.
10. Проект BG 05IPO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”.
11. Национална програма „На училище без отсъствия”  мярка „Без свободен час”.
12. Проект  „ИКТ в образованието”.
13. Проект  „Научи се да караш ски”  за  учениците от І до ІV клас.
14. Проект  „Топъл  обяд”  съвместно с БЧК.   Подпомагане на социално слаби ученици.
15. Програма  „Envision”.
16. Проект „Опознай днес – за да успееш утре”.
17. Програма „Участвам и променям”.
 • В 69 СУ „Димитър Маринов“ стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
  На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
  Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.
  Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.
  Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
  Специфичните цели са:
  Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
  Допустими дейности
  Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  Дейност 2. Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  Дейност 4. Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
  Дейност 5. Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
  Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
  Индикатори за изпълнение:
  Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000 броя;
  Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 37 718 броя;
  Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 – 477 718 броя.
  Индикатори за резултат:
  Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние – 210 000 броя;
  Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
  Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 – 20 000 броя.

Конкурси

Обществен съвет на 69 СУ

Състав

Председател:

Калин Лъчезаров Димитров

Членове:

  Кета Радилова – представител на район „Искър“
  Ваня Илиевска – секретар
  Моника Бурмова – член
  Валентина Загорска – резервен член
  Петя Масларова – представител 69. СУ

Други

 • Отчет по закона за достъп до обществена информация за 2019 г. – отвори файла (.pdf)
 • Съобщение за поверителност на личните данни на децата. – отвори файла (.pdf)
 • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др. – отвори файла (.pdf)
 • Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така, че да бъде в максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции. – отвори файла (.pdf)
 • Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации. – word-icon отвори файла (.doc)

Седмично разписание